Privacybeleid

PRIVACYBELEID

van Stichting Jeugd en Muziek Altena, voor de uitoefening van haar projecten tevens gebruikmakend van de naam 'Jeugdfanfare Altena', hier tevens te noemen: JA!

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting Jeugd en Muziek Altena /JA! verwerkt van haar deelnemers, aspirant deelnemers, oud deelnemers, sponsoren, overheden, en/of andere geïnteresseerden en vrienden van de Stichting Jeugd en Muziek Altena /JA!

Bij deelname aan, sponsoring ten behoeve van of donaties c.q. verstrekken van subsidie aan projecten van Stichting Jeugd en Muziek Altena, of als om een andere reden persoonsgegevens aan de Stichting verstrekt worden, geef je uitdrukkelijk toestemming om de verstrekte persoonsgegevens overeenkomstig navolgend Privacybeleid te laten verwerken.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Stichting Jeugd en Muziek Altena, KvK 67825508.

De voor de verwerking verantwoordelijke functionaris is bereikbaar via het contactformulier op deze website.

2. Welke gegevens verwerkt Stichting Jeugd en Muziek Altena /JA! en voor welk doel:

2.1 In het kader van deelname aan projecten, het verlenen van subsidie en/of het verstrekken van donaties en/of sponsoring, kunnen de volgende persoonsgegevens verwerkt worden:

a) voor- en achternaam, geboortedatum en geboorteplaats.
b) adresgegevens (eventueel postadres)
c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen) en bankrekeningnummer
d) overige gegevens die benodigd kunnen zijn voor het nakomen van de doelstellingen van de Stichting / JA! (waaronder het gebruik van social media accounts).

2.2 Stichting Jeugd en Muziek Altena /JA! verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden verwerkt voor contact over de deelname aan de projecten, aan- en afmelden van activiteiten, nieuwsbrieven, voor de verstrekking van door jou gevraagde informatie en/of het afhandelen van van jou verkregen informatie, en voor het aanmelden voor activiteiten bij derden;
b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer worden verwerkt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Stichting Jeugd en Muziek Altena / JA! of van haar sponsoren en/of geldverstrekkers;
c) je naam en bankrekeningnummer wordt verwerkt in relatie tot kosten ter zake deelname aan Stichting Jeugd en Muziek Altena /JA!-activiteiten.

2.3 Afmelden kan via de hiervoor genoemde verantwoordelijke functionaris voor de verwerking van de persoonsgegevens.

3. Bewaartermijnen

Stichting Jeugd en Muziek Altena / JA! verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je deelname tot vijf jaar na afloop daarvan. Na deze termijn worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Stichting Jeugd en Muziek Altena /JA! passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens kan Stichting Jeugd en Muziek Altena /JA! gebruik maken van diensten van derden, een zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij -indien noodzakelijk- een verwerkersovereenkomst afgesloten.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via het contactformulier op deze website of via het secretariaat van Stichting Jeugd en Muziek Altena kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De Stichting zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren.

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens op de in 5.1 genoemde wijze contact opnemen met de Verantwoordelijke.

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Stichting Jeugd en Muziek Altena /JA! je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je ook op de hiervoor aangegeven wijze contact opnemen met Stichting Jeugd en Muziek Altena.

5.4 Eventuele (andere) vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gesteld via het contactformulier op deze website.

6. Beeldmateriaal

JA! maakt foto's en video's van diverse activiteiten ten behoeve van de promotie en als herinnering. Bij registratie van deelname wordt expliciet toestemming gevraagd voor het maken van beeldmateriaal aan het betreffende lid. Toestemming is altijd in te trekken.

7. Communicatie

Het privacybeleid van JA! is te vinden op www.jeugdfanfarealtena.nl.

8. Datalekken

Indien er sprake is van (een vermoeden van) een datalek wordt dit gemeld. Na melding van een datalek heeft Stichting Jeugd en Muziek Altena /JA! een informatieplicht die voorschrijft dat deelnemers, aspirant-deelnemers, oud deelnemers en sponsoren, overheden, en/of andere geïnteresseerden en vrienden van JA!, worden geïnformeerd over wat er met hun persoonsgegevens is gebeurd.

9. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd door Stichting Jeugd en Muziek Altena. De wijzigingen worden via de website www.jeugdfanfarealtena.nl bekend gemaakt.

Wij adviseren je om het Privacybeleid goed door te lezen en zo nodig te bewaren voor je eigen administratie.

maart 2019